Foneticko – fonologická jazyková rovina (zvuková)

  • Vývoj začíná okolo 6. – 9. měsíce – přechod z pudového na napodobující žvatlání.
  • V dětské řeči se nejdříve fixují samohlásky a nejpozději vibranty (RŘ).  
  • Fyziologicky vývoj zvukové stránky končí okolo pátého roku (nejpozději při vstupu dítěte do školy).

Ve vývoji této jazykové roviny dojde:

  • K přechodu od tvrdého hlasového začátku (tlačený silný křik vyjadřující nespokojenost) k měkkému (broukání, tón vyjadřující spokojenost).
  • K přechodu od pudového žvatlání (bez sluchové kontroly) na napodobivé (se sluchovou kontrolou) → období 6. – 9. měsíce (diagnostický moment poruchy sluchu).
  • K přechodu od prefonémů = zvuky, které nemají přesnou podobu jednotlivých hlásek) k fonemům (hlásky, které mají přesně stanovený způsob tvorby a artikulace).

Vývoj artikulace

Rozvoj

Návaznost fyziologického vývoje artikulace hlásek:

m → b → p

f → v

t → k → g

l, n, d, t – úprava artikulačního postavení ve třech letech je prevencí chybné výslovnosti sykavek a hlásky r, ř

i → e → j → bě, pě, vě, mě → ň, ď, ť → č → š → ž

d, t → r → ř

t → c → s → z

Při srovnání osvojování si foneticko – fonologické roviny s jinými oblastmi (např. gramatickou rovinou) zjistíme, že tento proces začíná dříve a probíhá delší období. Je to ovlivněno více faktory, především však úrovní motoriky řečových orgánů, schopností fonematické diferenciace a úrovní komunikačního záměru dítěte. Samozřejmě zde mají vliv i intelektové schopnosti dítěte, napodobovací schopnost a podnětnost prostředí.

Adekvátní pozornost je třeba věnovat modulačním faktorům řeči (tempo, rytmus, melodie – zde využití rytmizace, vytleskávání), dechovým a fonačním cvičením i cvičením sluchové diferenciace.

Motorika mluvidel – průpravná motorická cvičení, vždy se zaměřením na konkrétní hlásku. Např. u hlásky L je zaměřeno pouze na pohyb hrotu jazyka na alveoly za horními řezáky a zachování této polohy po dobu několika vteřin.

Průpravná cvičení fonematického rozlišování – zaměřeny na to, aby dítě rozlišilo sluchově výrazy se zaměřením hlásky L od jiných hlásek, především od těch hlásek, kterými dítě hlásku L nahrazuje, nebo hlásek, kterým se náhrada zvukově přibližuje. L – V (Lana – Vana), L – R apod.