Sluchová percepce

JEDNOTLIVÉ OBLASTI A JEJICH MOŽNOSTI ROZVOJE

Sluchová percepce dozrává u dětí mezi pátým až sedmým rokem života. Společně s vizuální percepcí, pravo – levou orientací a časoprostorovou orientací je velmi důležitá pro rozvoj čtení a psaní.
Mezi oblasti související se sluchovým vnímáním řadíme: schopnost sluchové diferenciace, schopnost sluchové analýzy – syntézy, reprodukci rytmických struktur a sluchovou paměť.


Sluchová neboli fonematická diferenciace

Jedná se o rozlišování slov lišící se jedním distinktivním rysem. Distinktivní rys slouží k rozlišení významu slov (např. se jedná o znělou x neznělou hlásku, ostré x tupé sykavky, měkkou x tvrdou slabiku apod.)


Možnosti rozvoje fonematické diferenciace:
⦁ Určování, zda jsou slabiky stejné, nebo ne a jejich rozlišování.
⦁ Rozlišování slov dávajících smysl a pseudoslov, tzn. slov nereálných (pni – pny).
⦁ Rozlišování slov majících smysl, děti určují, zda jsou slova stejná či nikoli (sud – sad).
⦁ Určování hlásky, kterou se dvě slova liší (les – pes, odlišné hlásky l a p), nejjednodušší je rozlišit první hlásky ve slově, potom poslední a nejobtížněji se určují rozdíly uprostřed slova.
⦁ Určení hlásky, kterou musíme nahradit v jednom slově, aby vzniklo slovo jiné (aby ze slova „kos“ bylo slovo „nos“ musíme hlásku k nahradit hláskou n).
⦁ Tvorba vět se slovy lišícími se pouze jednou hláskou: mete – mele.

Sluchová analýza – syntéza


Sluchová analýza je schopnost rozdělit věty ve slova, slova ve slabiky a slova v hlásky. Sluchová syntéza je opak analýzy a spočívá tedy ve schopnosti skládat z hlásek slova, ze slabik slova a ze slov věty.
Pro děti, které mají oslabení v oblasti sluchové analýzy – syntézy existuje řada cvičení, pomocí nichž lze tuto schopnost posilovat. Vždy se začíná od nejsnazšího a postupuje se dále ke složitějšímu.
Zpočátku je tedy vhodné začít rozkladem vět na slova, následuje rozklad slov na slabiky a teprve poté rozklad slova na hlásky.


Možnosti rozvoje sluchové analýzy – syntézy:
⦁ Určování počtu slov ve větě. Dítě si větu poslechne, zopakuje ji a spočítá slova.
⦁ Určování pořadí slov ve větě.
⦁ Tvoření vět z určených slov.
⦁ Dělení slov na slabiky (říkadla, vytleskávání slov, určování počtu slabik ve slově).
⦁ Poznávání dané slabiky (např. zvedni ruku, když uslyšíš slabiku „ma“).
⦁ Vyhledávání slov s danou slabikou (např. kdo najde nejvíce slov se slabikou „la“ vyhrává).
⦁ Rozpoznání první a poslední slabiky ve slově.
⦁ Slovní fotbal (slabiky)
⦁ Skládání slov z určených zpřeházených slabik.
⦁ Poznávání hlásky ve slově (tleskni, pokud ve slově uslyšíš hlásku „l“).
⦁ Hledání slov, které obsahují danou hlásku buďto na začátku, uprostřed a na konci slova.
⦁ Určování první hlásky ve slově.
⦁ Rozklad slov na hlásky (začínáme jednoslabičnými slovy s otevřenou slabikou, např. les, pes, hůl, pán apod. Pokračuje dvouslabičnými s otevřenou slabikou např. voda, vana, pole, koza apod. Postupně přidáváme slova víceslabičná.
⦁ Skládání slov z daných hlásek.
⦁ Tvoření slov ze zamíchaných písmen.


Sluchová (verbálně – akustická) paměť


Možnosti rozvoje:
⦁ Opakování hlásek, slabik a slov podle předlohy: Říkáme slova, slabiky, hlásky v určitém pořadí, děti je zpaměti opakují.
⦁ Opakování jednoduchých vět, opakování souvětí.
Postupné rozšiřování vět: Vyslovíme větu, děti ji opakují a každé přidá jedno slovo a zopakuje všechna předchozí v pořadí, jak šla za sebou, např.: „Jedu na výlet a do batohu si dám…“, „Na procházce v lese jsme viděli…“).
⦁ Zapamatování si melodie a její rozpoznání z nabídky dvou až čtyř variant.
⦁ Zapamatování a reprodukce rytmu (vytleskáváním).
⦁ Reprodukce básniček, říkanek.

Doporučená literatura k rozvoji sluchové percepce:
Sluchové vnímání – Jiřina Bednářová
Sluchové vnímání – Zdeňka Michalová
Není hláska jako hláska – Kateřina Slezáková
Rozvoj řeči – zvuky a slabiky – Petra Laura Maxová
Kuliferda – Sluchové vnímání – Věra Glošová


Webové stránky s materiály a publikacemi:
⦁ www.logosik.cz
⦁ https://www.logopediesusmevem.cz/
⦁ www.svojtka.cz
⦁ www.logopedie-vendy.cz