SPC

ŠKOLNÍ ZRALOST

Zápisy do prvních ročníků ZŠ probíhají v dubnu. Pokud si nejste jisti, zda by Vaše dítě mělo nastoupit do prvního ročníku z důvodu vady řeči a potřebuje vyšetřit školní zralost, je možné se objednat do našeho SPC. Upozorňujeme rodiče, že v případě odkladu školní docházky je potřeba k zápisu do ZŠ přinést doporučující posouzení k odkladu školní docházky a vyjádření od pediatra. Vzhledem k velkému počtu zájemců o posouzení školní zralosti doporučujeme včasné objednání. Při telefonickém objednávání prosím uvádějte, že se jedná o posouzení školní zralosti.

INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE

SPC pro děti s vadami řeči nabízí možnost individuální logopedické péče pro děti. Logopedie probíhají zpravidla 30 minut jednou za čtrnáct dní.

PRO STUDENTY A UCHAZEČE NA SŠ

Výstupní vyšetření: v 9. ročníku probíhá kontrolní vyšetření zaměřené také na úpravu podmínek přijímacího řízení na SŠ. Tyto úpravy se zaznamenávají do doporučení pro školu a jedná se nejčastěji o prodloužení časové dotace na přijímací testy. Po zahájení vzdělávání na střední škole se studenti mohou obrátit na SPC se žádostí o vydání doporučení pro školu. Aby mohlo SPC doporučení vydat, je nutné dodat potvrzení o přijetí na školu.

Informace k maturitním zkouškám: v SPC vystavujeme doporučení k maturitní zkoušce. Upozorňujeme studenty maturitních ročníků, že na posouzení úprav k maturitní zkoušce je potřeba se vždy a včas objednat. Preferujeme dvě setkání, kdy jedno proběhne v jarních termínech 3. ročníku a druhé v podzimních termínech 4. ročníku. Zároveň je potřeba včas řediteli školy doručit doporučení k úpravám maturitní zkoušky. Platnost doporučení je jeden rok. Pokud tedy student z jakýchkoliv důvodů vykonává maturitní zkoušku až za rok po vydání doporučení, je potřeba obnovit platnost doporučení. Veškeré informace k maturitním zkouškám, úpravám závěrečné zkoušky, testy z minulých ročníků naleznete na internetové stránce www.novamaturita.cz. V sekci „Maturita bez handicapu“ naleznete přehled uzpůsobených podmínek i s podrobnou charakteristikou.

KRAJSKÝ KOORDINÁTOR LOGOPEDICKÉ PÉČE A JEHO KOMPETENCE

 • Spolupráce s odbory školství KÚ a zřizovateli škol a školských poradenských zařízení a řediteli škol při zajišťování prevence poruch řeči ve školách,
 • spolupráce s odbory školství KÚ a zřizovateli škol a školských poradenských zařízení a řediteli škol při zajišťování logopedické péče žákům,
 • spolupráce s odbory školství KÚ při zpracování návrhů na utváření vzdělávací nabídky pro žáky s narušenou komunikační schopností v kraji,
 • spolupráce a propojování sítě poskytovatelů poradenských služeb ve školství a koordinaci jejich činnosti v oblasti působnosti,
 • spolupráce se školami a propojování škol vzdělávajících žáky s narušenou komunikační schopností,
 • propojování sítě školních speciálních pedagogů – logopedů a jejich metodickou podporu a koordinaci činnosti,
 • propojování sítě speciálních pedagogů – logopedů, koordinaci jejich činnosti a na poskytování metodické pomoci těmto pracovníkům,
 • sjednocování postupů při zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikačních schopností,
 • spolupráci s Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR a profesními organizacemi v oblasti působnosti při stanovování postupů zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikační schopností,
 • provádění kontrolních vyšetření speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikační schopností pro účely vzdělávání žáků a pro účely správních rozhodnutí a uplatňování požadavků na čerpání prostředků státního rozpočtu podle § 160 zákona 561/2004 Sb. v platném znění,
 • spolupráce s poskytovateli kursů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků při formulaci nabídky kursů zaměřených na rozvoj komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků a zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikační schopností, provádění vzdělávacích aktivit v oblasti působnosti,
 • poskytování logopedické péče v souladu s platnými právními předpisy,
 • zpracovávání návrhů speciálně pedagogických a preventivních koncepcí poradenských služeb ve školství v oblasti logopedie včetně zpracovávání návrhů úpravy a optimalizace sítě a struktury služeb školských poradenských zařízení v kraji v oblasti působnosti pro potřeby orgánů státní správy.

LOGOPED VE ŠKOLSTVÍ A JEHO KOMPETENCE

Logoped zabezpečuje v souladu se svým pracovním zařazením a při dodržování profesní odpovědnosti a etiky odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci u žáků s narušenou komunikační schopností a zabezpečuje metodické a konzultační činnosti v oblasti působnosti. Odborná činnost logopeda a jeho způsobilost je zejména pro tyto činnosti:

 • Komplexní logopedická diagnostika a logopedická intervence žákům s narušenou komunikační schopností, která souvisí s konkrétním různým druhem zdravotního postižení,
 • konzultační a poradenská činnost pro rodičovskou a odbornou veřejnost ve věcech výchovy, vzdělávání, integrace a budování komunikační kompetence žáků s narušenou komunikační schopností,
 • zpracování zpráv z logopedických vyšetření pro potřeby vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností a zpracování návrhů na zajištění podmínek jejich vzdělávání,
 • metodické vedení pedagogických pracovníků s pracovním označením logopedický asistent v oblasti logopedické prevence a odstraňování prostých vad výslovnosti u svěřených žáků,
 • v souladu se svým pracovním zařazením zabezpečuje rovněž logopedickou podporu při výuce, případně přímo výuku žáků se zdravotním postižením.

DEPISTÁŽ

Speciálně pedagogické centrum Logáček pravidelně dvakrát do roka provádí logopedické depistáže v mateřských školách, případně v prvních ročnících základních škol. Jedná se o včasné zmapování vývoje řeči u dětí s cílem včas odhalit přítomnost řečových obtíží. Vyšetření jsou orientační, provádí se u dětí 4 – 6letých a slouží jako informace dalšího postupu. V žádném případě nezavazují rodiče k dalším krokům. Závěry z vyšetření obdrží zákonní zástupci písemně. V případě doporučení kontaktovat klinického logopeda je na rodičích, jakého logopeda zvolí. Seznam klinických logopedů naleznete na stránkách Asociace klinických logopedů v sekci „Pro veřejnost“.

První depistáže se uskutečňují v říjnu a listopadu, na kterých upřednostňujeme vyšetřování dětí, které v daném školním roce čeká zápis do školy. Druhé kolo pokračuje v dubnu a v květnu. Depistáže jsou prováděny zdarma, je pouze potřeba, aby se mateřské školy na depistáže přihlásily.