SPC

ŠKOLNÍ ZRALOST

Zápisy do prvních ročníků ZŠ probíhají v dubnu. Pokud si nejste jisti, zda je Vaše dítě s NKS připravené na vstup do prvního ročníku ZŠ a potřebujete se poradit s odborníky, je možné se objednat do našeho SPC. Upozorňujeme rodiče, že k zápisu do ZŠ je třeba přinést doporučující posouzení k odkladu školní docházky a vyjádření od pediatra. Vzhledem k velkému počtu zájemců o posouzení školní zralosti doporučujeme včasné objednání. Při telefonickém objednávání prosím uvádějte, že se jedná o posouzení školní zralosti.

INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDICKÁ PÉČE

SPC pro děti s NKS nabízí možnost individuální logopedické péče pro děti předškolního a školního věku.

PRO STUDENTY A UCHAZEČE NA SŠ

Výstupní vyšetření: v 9. ročníku probíhá kontrolní vyšetření zaměřené také na úpravu podmínek přijímacího řízení na SŠ. Tyto úpravy se zaznamenávají do doporučení pro školu a jedná se zpravidla o prodloužení časové dotace na zpracování testů v rámci přijímacího řízení. Po zahájení vzdělávání na střední škole se žáci mohou obrátit na SPC s žádostí o vydání doporučení pro školu. Aby mohlo SPC doporučení vydat, je nutné dodat potvrzení o přijetí na střední či vyšší odbornou školu.

Informace k maturitním zkouškám: v SPC vystavujeme doporučení k úpravě podmínek pro realizaci maturitní zkoušky. Upozorňujeme studenty maturitních ročníků, že na posouzení úprav k maturitní zkoušce je potřeba se včas objednat. Preferujeme dvě setkání, kdy jedno proběhne v jarních termínech 3. ročníku a druhé v podzimních termínech 4. ročníku SŠ. Zároveň je třeba včas řediteli školy doručit doporučení k úpravám maturitní zkoušky. Platnost doporučení je jeden rok. Pokud tedy student z jakýchkoliv důvodů vykonává maturitní zkoušku až za rok po vydání doporučení, je nutné obnovit platnost doporučení. Veškeré informace k maturitním zkouškám, úpravám závěrečné zkoušky, testy z minulých ročníků jsou k dispozici na internetové stránce www.novamaturita.cz. V sekci „Maturita bez handicapu“ naleznete přehled uzpůsobených podmínek i s jejich podrobnou charakteristikou.

KRAJSKÝ KOORDINÁTOR LOGOPEDICKÉ PÉČE A JEHO KOMPETENCE

Krajský koordinátor logopedické péče zajišťuje:

 • Spolupráci s odbory školství KÚ a zřizovateli škol a školských poradenských zařízení a řediteli škol při zajišťování prevence poruch řeči ve školách,
 • spolupráci s odbory školství KÚ a zřizovateli škol a školských poradenských zařízení a řediteli škol při zajišťování logopedické péče žákům,
 • spolupráci s odbory školství KÚ při zpracování návrhů na utváření vzdělávací nabídky pro žáky s narušenou komunikační schopností v kraji,
 • spolupráci a propojování sítě poskytovatelů poradenských služeb ve školství a koordinaci jejich činnosti v oblasti působnosti,
 • spolupráci se školami a propojování škol vzdělávajících žáky s narušenou komunikační schopností,
 • propojování sítě školních speciálních pedagogů – logopedů a jejich metodickou podporu a koordinaci činnosti,
 • propojování sítě speciálních pedagogů – logopedů, koordinaci jejich činnosti a na poskytování metodické pomoci těmto pracovníkům,
 • sjednocování postupů při zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikačních schopností,
 • spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR a profesními organizacemi v oblasti působnosti při stanovování postupů zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikační schopností,
 • provádění kontrolních vyšetření speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikační schopností pro účely vzdělávání žáků a pro účely správních rozhodnutí a uplatňování požadavků na čerpání prostředků státního rozpočtu podle § 160 zákona 561/2004 Sb. v platném znění,
 • spolupráce s poskytovateli kursů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků při formulaci nabídky kursů zaměřených na rozvoj komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků a zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáků s narušenou komunikační schopností, provádění vzdělávacích aktivit v oblasti působnosti,
 • poskytování logopedické péče v souladu s platnými právními předpisy,
 • zpracovávání návrhů speciálně pedagogických a preventivních koncepcí poradenských služeb ve školství v oblasti logopedie včetně zpracovávání návrhů úpravy a optimalizace sítě a struktury služeb školských poradenských zařízení v kraji v oblasti působnosti pro potřeby orgánů státní správy.

LOGOPED VE ŠKOLSTVÍ A JEHO KOMPETENCE

Logoped zabezpečuje v souladu se svým pracovním zařazením a při dodržování profesní odpovědnosti a etiky odbornou činnost v prevenci, diagnostice a komplexní logopedické intervenci u žáků s narušenou komunikační schopností a zabezpečuje metodickou a konzultační činnost. Odborná činnost logopeda ve školství je zaměřena na:

 • komplexní logopedickou diagnostiku a logopedickou intervenci dětem a žákům s narušenou komunikační schopností
 • konzultační a poradenskou činnost pro rodičovskou a odbornou veřejnost ve věcech výchovy, vzdělávání, integrace a budování komunikačních kompetencí dětí a žáků s narušenou komunikační schopností,
 • zpracování zpráv z logopedických vyšetření pro potřeby vzdělávání dětí a žáků s narušenou komunikační schopností a zpracování návrhů na zajištění podmínek jejich edukaci,
 • metodické vedení pedagogických pracovníků s pracovním označením logopedický asistent v oblasti logopedické prevence a odstraňování prostých vad výslovnosti u svěřených dětí a žáků,
 • v souladu se svým pracovním zařazením zabezpečuje rovněž logopedickou podporu při výuce na ZŠ/SŠ, případně přímo výuku žáků s NKS

DEPISTÁŽ

Speciálně pedagogické centrum pro klienty s NKS provádí na základě poptávky škol logopedické depistáže, a to v mateřských školách, případně v prvních ročnících základních škol. Jedná se o charakter a monitoring vývoje řeči u dětí s cílem včas odhalit přítomnost řečových obtíží. Vyšetření má orientační charakter a provádí se u dětí 4 – 6letých. Rodičům je doporučen další postup pro optimalizaci rozvoje komunikačních dovedností dítěte. Závěry z vyšetření obdrží zákonní zástupci písemně.

Depistáže se uskutečňují zpravidla v říjnu a listopadu (upřednostňováno je vyšetření dětí, které v daném školním roce čeká zápis do školy). Následně pak v dubnu a v květnu. Depistáže jsou prováděny zdarma na základě žádosti MŠ/ZŠ zaslané do SPC pro klienty s NKS. Podmínkou pro realizaci orientačního logopedického vyšetření je zajištění informovaného souhlasu od zákonných zástupců dětí/žáků.