FIE – Feuersteinova metoda

Autorem metody je prof. Reuven Feuerstein, který vychází z názoru, že lidské schopnosti a lidská intelligence se může během života vyvíjet.
Jedná se o metodu, kdy se s pomocí speciálně navržených pracovních listů (pracovních sešitů) a vedením lektora (psycholog, logoped, speciální pedagog atd. kteří mají oprávnění (školení) tento program provádět) rozvíjí kognitivní funkce. FIE podporuje důležitou celoživotní dovednost učit se učit.
Metoda je vhodná pro děti, dospělé i seniory. Pro předškolní děti je metoda vhodná jako prevence vývojových poruch učení. Dále je vhodná pro nadané žáky, děti se sy. ADHD, specifickýcmi poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie).
Jak probíhá? Setkání probíhá 1x týdně ve skupině i individuálně. Vzájemným dialogem jsou děti vedeny k pečlivé a systematické přípravě strategie vyplňování instrumentů (prac.listů) a následnému rozboru pracovního postupu. Učí se pracovat s chybou a využít tuto zkušenost pro další práci. Všechny získané poznatky a zkušenosti se přenáší do praktického života.
Rozvíjí: vnitřní motivaci, sebedůvěru, pozornost, vyjadřování a porozumění, práce s chybou, emoční inteligenci, organizaci, plánování, používání efektivních strategií řešení problému