Zraková percepce

JEDNOTLIVÉ OBLASTI A JEJICH MOŽNOSTI ROZVOJE


Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů. Dále se vnímání zpřesňuje směrem k větší diferenciaci tvarů. Tato funkce je jedním z důležitých činitelů při nácviku čtení a psaní.
Mezi oblasti související se zrakovým vnímáním řadíme: schopnost zrakové diferenciace, schopnost zrakové analýzy – syntézy, rozlišování figura – pozadí, zrakovou paměť a pohyb očí na řádku.


Zraková diferenciace


Jedná se o schopnost rozlišit detaily, rozpoznat rozdíly a shody. S přibývajícím věkem dítě dovede zaznamenat i méně výrazné rozdíly.
Možnosti rozvoje zrakové diferenciace:
⦁ Urči, čím se obrázky liší (hledej rozdíly).
⦁ Najdi dva stejné obrázky.
⦁ Vyhledávání shodných dvojic mezi ostatními obrázky.
⦁ Vyhledávání lišícího se obrázku mezi stejnými.
⦁ Podtrhni písmeno ,,n“ : b n k m n n d g t n e s n

Zraková analýza – syntéza

Jedná se o dovednost, kdy je dítě schopno vnímat optický vjem jako celek a také
se zaměřit na detaily – jednotlivé části, které celek tvoří.

Možnosti rozvoje zrakové analýzy – syntézy:
⦁ Skládání, stříhání obrázků.
⦁ Skládání dřevěných kostek s obrázky.
⦁ Dokreslování obrázků nebo písmen.

Rozlišování figura – pozadí


Jedná se o schopnost dítěte zaměřit pozornost na určitý objekt mezi mnoha objekty. Vyhledá předmět na obrázku s předlohou i bez předlohy, dokáže určit překrývající se předměty.
Možnosti rozvoje vnímání figura – pozadí:
⦁ Vyhledávání předmětů na pozadí.
⦁ Vyhledávání písmen na pozadí.
⦁ Určení dvou písmen napsaných přes sebe, těsně u
sebe.
⦁ Určení obrázků, které se vzájemně překrývají.


Zraková paměť


Tato schopnost zahrnuje zapamatování si jednotlivých zrakově vnímaných objektů. Má velký vliv na správné zapamatování a vybavování symbolů – číslice a písmena.
Možnosti rozvoje zrakové paměti:
⦁ Dítě sleduje dva, tři a více předmětů; po zakrytí je jmenují zpaměti; při vyjmenovávání předmětů vyžadujeme i určení vzájemné polohy (co leželo
vpředu, vzadu, …).
⦁ Kreslení sledovaných předmětů, písmen …
⦁ Pexeso, Pexetrio.
⦁ Co se v místnosti změnilo? – může změnit jednu i více věcí.
⦁ Obkreslování dříve sledovaných různých sestav korálků, kostek, domina, uspořádání předmětů.

Pohyb očí na řádku


Nesprávné oční pohyby, tj. neschopnost udržet plynulý pohyb očí ve směru zleva doprava, shora dolů, jsou časté u začínajících čtenářů a u dětí s obtížemi ve čtení.
Možnosti rozvoje pohybu očí na řádku:
⦁ Jmenování předmětů zleva doprava, kladení předmětů podle diktátu.
⦁ Čtení prvních písmen či slabik ve slově (toto je významné nejen z hlediska cvičení očních pohybů, ale sleduje i motivaci; dítě má pocit, že mu čtení jde).
⦁ Čtení ve dvojici společně s dospělým.
⦁ Usměrňování očních pohybů pomocí záložky.

Doporučená literatura k rozvoji zrakové percepce:
Najdu Edu neposedu – Jana Havlíčková
Optická diferenciace I. – Jiřina Bednářová
Zrakové vnímání – RAABE
Rozvoj zrakového vnímání – Jiřina Bednářová

Webové stránky s materiály a publikacemi:
⦁ https://eshop.dyscentrum.org/
⦁ https://www.logopediesusmevem.cz/
⦁ www.svojtka.cz
⦁ www.logopedie-vendy.cz
⦁ www.logosik.cz