MAXÍK

Jde o stimulační program pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky. Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon. Program probíhá 15 týdnů pod vedením lektora (psycholog, logoped, učitelka, speciální pedagog atd. kteří mají oprávnění (školení) tento program provádět). Důležitá je spolupráce dítěte, lektora, rodiče a následná zpětná vazba. Děti pracují v malých skupinkách každý den, o víkendu pak s rodiči.


Oblasti zaměření:

  1. Nácvik nových pohybových stereotypů – správné sezení, dýchání, postoj, úchop psacího náčiní
  2. Rozvoj komunikačních dovedností – správná výslovnost, tvoření vět, rozvoj slovní zásoby a porozumění
  3. Rozvoj dílčích funkcí v oblastech:

oblast zraková
• zrakové rozlišování
• zraková paměť
• vizuomotorika

oblast sluchová
• rozvoj sluchového vnímání
• sluchové rozlišování
• sluchová paměť
• audiomotorika

oblast prostorové orientace 

oblast idermodality – schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání

oblast seriality – řazení běžných opakujících se činností (režim dne, oblékání)

  1. Grafomotorické dovednosti – správný úchop psacího náčiní, správné sezení
  2. Koncentrace pozornosti 

Program Maxík je koncipován tak, aby byly všechny složky (motorická, grafomotorická a percepční) posilovány rovnoměrně.