Morfologicko – syntaktická jazyková rovina (gramatická)

 • V této rovině sledujeme aplikaci gramatických pravidel v mluvním projevu, správnost slov, vět, slovosledu, rodu, čísla, pádu atd. z gramatického hlediska
 • Gramatickou rovinu lze začít zkoumat přibližně kolem prvního roku života, tedy v období, kdy nastupuje vlastní vývoj řeči v pravém slova smyslu.
 • Řeč dětí v počátcích gramatického vývoje neobsahuje veškeré slovní druhy.
 • První slova splňují funkci vět, jsou neohebná, neskloňují se ani se nečasují, většinou v 1. pádě zhruba do 1,5–2 let, kdy se „věty“ pojí dohromady.
 • Děti nejdříve užívají podstatná jména a potom slovesa, mezi tím onomatopoická (zvukomalebná) citoslovce („ty ty“, „ko ko“, „ba-ba“)
 • Mezi 2. – 3. rokem přídavná jména a postupně osobní zájmena, nejpozději užívá předložky, spojky a číslovky
 • (všechny slovní druhy po 4. roce).
 • Skloňování mezi 2. a 3. rokem.
 • Po 3. roce jednotné a množné číslo.
 • Mezi 3. – 4. rokem tvorba souvětí, správné gramatické tvary se dítě učí transferem (přenosem).

Oslabení se v této oblasti projevuje především u žáků s opožděným vývojem řeči a vývojovou dysfázií.

Typickými symptomy (příznaky):

 •  převládání podstatných jmen nad ostatními slovními druhy;
 •  tvorba a užívání tvarů podstatných jmen chybně, záměna rodů, čísla, pádů;
 •  ostatní druhy slov přibírají do slovníku pomalu, dlouho chybují např. v užívání předložek a jejich vazbách ve větě;
 •  pokud žák tvoří věty, jsou jednoduché, často neúplné, s chybným slovosledem;
 •  se zvětšováním slovní zásoby se zvětšuje i počet dysgramatismů.

Náměty k rozvoji

Lze využívat různé didaktické hry a cvičení zaměřené na zdokonalování gramatické správnosti verbálních projevů. Cvičení zaměřená na rozvoj gramatické stavby řeči, v nichž je věnována pozornost správným tvarům podstatných jmen, tvarům sloves, přídavných jmen a používání jednotného a množného čísla.

 • Tvary podstatných jmen – dát před děti klíče – dítě říká, kde se předmět nachází – na stole, pod stolem, vedle stolu, na židli, v tašce apod.
 • Tvary sloves – Pracovat s různými situacemi či obrázky a ptát se:
  • Co dělá Petr? Hraje si, myje se, češe se, uklízí
  • Co děláš ty? Hraji si, myji se, češu se, uklízím
  • Co děláme my? Hrajeme si, uklízíme
  • Co dělají oni? Hrají si
  • Co jste dělali včera? Hráli jsme si, uklízeli jsme ….
 • Tvary přídavných jmen – pracovat s předměty kolem nás, jakou barvu mají (červené jablíčko, zelená deska, žluté sluníčko….
 • Přídavná jména přivlastňovací lze trénovat tak, že dítě má za úkol říci, jaká věc (oblečení) kamarádů se jim líbí (např. líbí se mi pavlův modrý svetr, Hančina bílá košile apod.)
 • Koncovky množného čísla – kolik kusů je ….
 • Tvoření věty k daným slovům (př.: myš: zalezla do díry, …)
 •  Tvoření vět z předem stanovených slov (náročnost stupňovat) – vybrat 3 slova a vymyslet na ně větu (pes, trafika, večer = Večer na mě u trafiky štěkal zlý pes).