Školní zralost a připravenost

Školní zralost – zralost dítěte na povinnou školní docházku. Jedná se o fyzickou a duševní připravenost dítěte na vstup do školy.


Školní zralost fyzická: se školou se pojí:
Fyzická zátěž (nezralé dítě může být příliš unavené, sezením může dojít k různým tělesným deformacím.
Požadavek na zralost imunitního systému (nemocnost brzdí adaptaci na školu).
Požadavek na zralost centrální nervové soustavy (souvisí s odolností vůči školní zátěži).
Dítě by mělo mít dobře vyvinutou jemnou motoriku, kdy musí být správně vyvinuto drobné svalstvo rukou a očí pro čtení a psaní a dále zrakově pohybovou koordinaci, která je důležitá pro psaní.

Školní zralost psychická:
Kognitivní (poznávací) zralost: Dítě chce poznávat, má zájem o učení. Musí být mentálně připraveno.
Zrakové vnímání: Dítě by mělo zvládat barvy (základní, doplňkové), základní tvary, prostorovou orientaci (nahoře, dole, uprostřed), zrakovou diferenciaci, analýzu – syntézu, zrak. paměť. Dítě by mělo být schopno domalovat obrázek, odlišit figuru a pozadí, najít rozdíly, přiřadit stíny.
Sluchové vnímání: Dítě by mělo být schopné rozpoznat, odkud přichází zvuk, rytmizovat slova, určovat počet slabik ve slově, identifikovat první slabiku i první hlásku ve slově. Mělo by rozlišit slova zvukově podobná, opakovat delší větné celky, reprodukovat básničky, říkanky.
Předmatematické schopnosti: Představa množství, orientace v pojmech více x méně x stejně, zvládat číselnou řadu do desíti, jednoduché počty.
Grafomotorika: Jedná se o propojení zraku a ruky. Sleduje se úroveň grafického projevu, jistota tahu, úchop tužky, kresba postavy.
Vědomosti o okolním světe: Dítě by mělo znát a pojmenovat běžné věci kolem sebe, mít dobrou orientaci, znát časové pojmy.
Pozornost: Dítě musí stále vnímat a soustředit se (minimálně 15 – 20min. na činnost).
Řeč: Dítě by mělo mít dostatečnou slovní zásobu (aktivní i pasivní), vyjadřovat se v gramaticky správných, srozumitelných větách, odpovídat na otázky, vést dialog, rozumět instrukcím.
⦁ Emoční a sociální zralost:Dítě by mělo ovládat své citové projevy a přijmout roli žáka. Tedy plnit i obtížné úkoly, pracovat samostatně, podřídit se autoritě učitele, projevit zájem o ostatní spolužáky, navazovat přátelství, neskákat do řeči, ale počkat, až domluví druhý, odpovídat a ptát se jen na vyvolání.

DŮSLEDKY ŠKOLNÍ NEZRALOSTI:
⦁ Horší prospěch dítěte.
⦁ Dítě prožívá ve škole záporné emoce a vytváří si tak negativní postoj ke škole.
⦁ Neurotické potíže a zdravotní oslabení.
⦁ Reaktivní poruchy chování, kdy může být dítě agresivní, plachý, úzkostný či se u něj může projevit oslabená schopnost koncentrace pozornost.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:
Jedná se o výjimku ze zákona. Žádost podává zákonný zástupce. Dítě musí projít zápisem do ZŠ. Žádost o odklad školní docházky musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školního poradenského zařízení (speciálně – pedagogické centrum, pedagogicko – psychologická poradna) a odborného lékaře či klinického psychologa.

Doporučená literatura:
Školní Zralost – Jiřina Bednářová. V knize jsou dobře popsány základní informace o tom, co by dítě před nástupem do základního vzdělání mělo zvládnout. Součástí knihy jsou i praktické úkoly.
Diagnostika dítěte předškolního věku – Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová. V této publikaci se lze inspirovat celou řadou cvičebních úkolů z jednotlivých oblastí.
Mezi námi pastelkami – Jiřina Bednářová. Jedná se o pracovní listy pro rozvoj grafomotoriky.
Orientace v prostoru a čase – Jiřina Bednářová. Pracovní sešit k rozvoji časové a prostorové orientace.
Počítání soba Boba – Jiřina Bednářová. Jedná se o publikaci se zaměřením na rozvoj matematických schopností.
Soubor testů pro předškoláky a rané školáky (kolektiv autorů): Cvičíme paměť, Pozornost, Myšlení, Čtení, Matematika, Připravujeme ruku pro psaní, Rozvoj řeči