Pragmatická jazyková rovina

V této rovině lze sledovat schopnost jedince vytvářet různé komunikační záměry.

  • Schopnost jedince aktivně se účastnit konverzace
  • Schopnost vystihnout a přiměřeně reagovat na různé podněty
  • Schopnost udržet téma rozhovoru

Tato rovina je založena na sociálních a psychologických aspektech komunikace – jedná se o oblast jazykových schopností, která v sobě zahrnuje správné užívání jazyka v rámci společenského kontextu.

Dochází zde ke správné aplikaci a propojení toho, co chce jedinec sdělit, s nejoptimálnějším způsobem, jakým to sdělí, a vhodným okamžikem realizace tohoto sdělení v rámci určité společenské interakci.

V této rovině je ve vývoji důležitý mezník mezi druhýma třetím rokem života. V této době si dítě začíná uvědomovat svoji roli komunikačního partnera. Dítě si postupně uvědomuje, že prostřednictvím řeči může regulovat ostatní jedince ve svém okolí.

Dvou až tříleté leté dítě dokáže pochopit roli komunikačního partnera.

Po 3. roce – evidentní snaha komunikovat, navazovat, udržovat krátký rozhovor.

Regulační funkce řeči: dítě používá řeč k regulaci dění ve svém okolí a zároveň je možné usměrňovat řečí chování dítěte.

Rozvoj

  •  Rozhovor
  •  Popis předmětu, obrázku, situace
  •  Samostatné vypravování
  •  Reprodukce (pohádky, příběhu, …)
  •  Dramatizace
  •  U dětí a žáků s oslabením v oblasti pragmatické roviny jazyka rozvíjíme komunikační schopnost nacvičováním konkrétních simulovaných situací za účelem dosáhnout komunikačního záměru (provést nákup v obchodě, zatelefonovat lékaři a objednat se na prohlídku, vyřídit sousedce vzkaz apod.).